Partners

Stichting Zeldzame Huisdierrassen is de aanvrager en penvoerder van het onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk. Rasorganisaties en erkende stamboeken zijn project partner. Het betreft een Publiek-Private Samenwerking (PPS-project), waarbij de projectpartners financieel bijdragen aan het project.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van zeldzame oorspronkelijke Nederlandse rassen van onze boerderij- en huisdieren en hun diversiteit. Dit doen we enerzijds door houders van deze lokale rassen te ondersteunen in het houden van, fokken met en verwaarden van hun dieren. En anderzijds door de rassen en hun kwaliteiten te promoten bij het brede publiek.
Fries-Hollands vee
Vereniging van het Nederlandse Fries-Hollands rundvee ras. Het doel van de vereniging is het in stand houden en veredelen van het Fries-Hollands veebeslag. 
Het Fries-Hollandse ras is een dubbeldoel ras met nadruk op melkproductie. Dit doet men door met een groep fundamentfokkers en gebruikers van Fries-Hollands vee en met name fokstieren de fokkerij van de zuivere dieren levend te houden. 
Roodbont Friesvee
Stichting Roodbont Fries Vee is opgericht in 1993 ter voorkoming van het uitsterven van het Roodbonte Friese ras. In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert veehouders met Roodbonte Friese koeien, legt contacten met instanties en geeft voorlichting.
De stichting Roodbont Fries Vee heeft als doel het in stand houden van het Roodbonte Friese vee, waarbij het economische doel van de dieren niet uit het oog wordt verloren. Mede dankzij de inspanningen van de stichting neemt het aantal Roodbont Fries vee jaarlijks toe.
Maas-Rijn-IJsselvee
MRIJ studievereniging Zuid Nederland vertegenwoordigd het MRIJ ras. Al in jaartal 1837 werden de eerste MRIJ’s geregistreerd. Inmiddels is dit Maas Rijn IJssel dubbeldoel ras verbeterd tot een moderne koe met een hoog saldo en daarmee een prachtige toekomst.
Lakenvelder rund
Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) is opgericht in 1997 en stelt zich ten doel het Lakenvelder runderras in Nederland en daarbuiten in stand te houden. De Vereniging Lakenvelder Runderen was een initiatief van de Fokkersclub voor Lakenvelders die de VLR in een meer informele vorm voorging.
Groninger Blaarkop
De Blaarkopstichting ondersteunt van harte het project omdat ze ervan overtuigd is dat koeien van ‘dubbeldoel’ runderrassen, en dan expliciet de oude Nederlandse rassen zoals de Groninger Blaarkop, toegevoegde waarde hebben en in de toekomst kunnen hebben bij een landbouw die gebaseerd is op kringloopsystemen en specifiek ook natuurinclusieve landbouw. Daarbij zijn niet alleen de cultuurhistorische waarden van deze rassen van belang en van toegevoegde waarde, maar veel meer de economische aspecten en daarbij vooral de toegevoegde waarde qua biodiversiteit die zo mogelijk in de toekomst tot uiting zal moeten kunnen komen in financiële extra waardering.
Het benutten en vermarkten van de specifieke producten van blaarkoppen (bijzondere melk- en vleeskwaliteiten) kan de veehouder extra inkomsten opleveren.
Brandrode rund
Vereniging het Brandrode Rund stelt zich ten doel het Brandrode rundveeras in stand te houden door gerichte fokkerij en houderij. De vereniging is aangesloten bij het CRV en bij de kleine fokkerijgroeperingen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Met het CGN (Centrum Genetische Bronnen) en WUR (Wageningen University & Research) worden contacten onderhouden om de genetische variatie binnen de populatie te onderzoeken en te verbeteren. Regelmatig roept het bestuur projectgroepen in het leven om de kansen voor dieren en leden (promotie, vermarkting) te verbeteren of te professionaliseren.
Coöperatie Koninklijke CRV U.A.

Al vanaf 1874 gelooft Coöperatie Koninklijke CRV U.A. dat betere koeien leiden tot een beter leven voor veehouders, hun veestapel en de omgeving om hen heen. Samen met de bijna 23.000 leden-veehouders werken we elke dag aan het verbeteren van veestapels over de hele wereld. Dit doet CRV door het leveren van topgenetica, slimme fokkerijmanagementoplossingen en persoonlijk veestapeladvies. Een perfecte balans tussen gezonde en efficiënte koeien is daarbij het uitgangspunt, want hoe gezonder een koe, hoe efficiënter zij produceert. CRV doet graag mee aan het project DubbelDoel Natuurlijk om de in het project opgedane kennis te gebruiken om haar leden veehouders steeds beter te kunnen ondersteunen in een duurzame fokkerij, ook voor kleinere rassen.

Wageningen University & Research
Wageningen Livestock Research biedt innovatief onderzoek en praktische oplossingen voor een duurzame en renderende veehouderij.
Rijksoverheid en topsectoren
Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS).